Kort geding procedure

De kort geding procedure in tien eenvoudige stappen

Een kort geding begint met een dagvaarding. Een dagvaarding is een processtuk waarmee de vordering (de eis) wordt ingesteld tegen de gedaagde partij.

Hoe gaat dit nu precies in zijn werk?

  1. De advocaat van de eisende partij redigeert (schrijft) de dagvaarding. In dat stuk vindt u de juridische onderbouwing van de eis terug, alsmede de eis in enge zin. Lees: datgene wat de eisende partij van de rechter vraagt. Bijvoorbeeld een veroordeling tot nakoming van een betalingsverplichting van € 10.000,- te vermeerderen met wettelijke vertragingsrente per een bepaalde datum. Andere vorderingen zijn vanzelfsprekend ook denkbaar.
  2. Als de dagvaarding geredigeerd is, wordt deze ter akkoordbevinding aan de client voorgelegd.
  3. Na akkoordbevinding wordt de dagvaarding via een daartoe bestemd (spoed)faxnummer aan de griffie van de rechtbank toegezonden. Vaak koppelt de griffie dezelfde dag, dan wel daags later terug om de datum en het tijdstip door te geven waartegen kan worden gedagvaard. Er dient in principe een week tussen de datum van dagvaarding en de zittingsdatum op de rechtbank te zitten. De kort geding rechter kan verlof verlenen om deze termijn te bekorten, indien de eisende partij daarvoor voldoende zwaarwegende feiten en omstandigheden heeft aangevoerd.
  4. De advocaat voegt de van de griffie verkregen datum en tijdstip toe aan de dagvaarding, en stuurt deze vervolgens per fax door naar de deurwaarder met de instructie de dagvaarding met de grootst mogelijke spoed uit te brengen aan de gedaagde partij.
  5. De deurwaarder zal zich veelal diezelfde dag nog vervoegen bij de woonplaats c.q. vestigingsplaats van de gedaagde partij, en daar de dagvaarding uitreiken aan de gedaagde partij. Van dat uitreiken doet de deurwaarder verslag door op de dagvaarding aan te tekenen dat de dagvaarding is uitgebracht. De dagvaarding heet vanaf dat moment dagvaardingsexploit, waaruit volgt dat de deurwaarder een ambtshandeling heeft verricht. Per die datum is het kort geding gestart.
  6. De deurwaarder stuurt zijn dagvaardingsexploit vervolgens terug naar de advocaat die hem of haar de dagvaardingsinstructie had gegeven, voorzien van zijn nota van kosten. De advocaat moet het exploit van dagvaarding vervolgens zo spoedig mogelijk indienen bij de griffie van de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens nagaan of de gedaagde partij correct is opgeroepen voor de zitting.
  7. Voor de zitting kan de gedaagde partij desgewenst nog een tegenvordering (een eis op u) indienen. Dit heet in het jargon ook wel een eis in reconventie, en dient schriftelijk te worden ingediend door een advocaat. In het jargon spreken we van ‘de akte houdende eis in reconventie’.
  8. Wat volgt is een zitting, waarbij de eisende en de gedaagde partij dienen te verschijnen. De rechter voert de algemene procedurele regie. En de advocaten ieder afzonderlijk de partij positionele regie.
  9. Na afloop van het debat ter zitting geeft de rechter aan binnen welke termijn het vonnis wordt uitgesproken. In het vonnis staat te lezen of de vordering(en) is (zijn) toegewezen dan wel afgewezen, en de motivering van de rechter. Het vonnis wordt aan de advocaten van partijen toegezonden. In de regel wikkelen partijen af conform het vonnis van de kort geding rechter, en is het geschil juridisch beslecht.
  10. Zou de rechter zich in de beleving van een partij hebben vergist, dan kan binnen vier weken hoger beroep worden aangetekend tegen het vonnis, welke procedure eveneens een hele korte doorlooptijd kent.

Kort Geding Advocaat

Bent u op zoek naar een advocaat voor een kort geding? Of twijfelt u over de vraag of een kort geding in uw geval tot een oplossing zou kunnen leiden? Neemt u gerust contact met mij op. Ik sta u graag te woord: info@kortgedingadvocaat.com of ga naar contact.

Ga naar contact