Kort geding procedure

De kort geding procedure in tien eenvoudige stappen

Hoe gaat het nu precies in zijn werk?  (10 simpele stappen van kort geding advocaat en u bent op de hoogte)

Stap 1

Een kort geding begint met een kort geding dagvaarding. Een kort geding dagvaarding is een processtuk waarmee de vordering (de eis) wordt ingesteld tegen de gedaagde partij. De advocaat van de eisende partij redigeert (schrijft) deze dagvaarding. In dat stuk moet de juridische onderbouwing van de eis, en de eis zelf terug (de vordering) zo helder mogelijk worden opgenomen. Lees: datgene wat de eisende partij van de rechter vraagt. Bijvoorbeeld een veroordeling tot nakoming van een betalingsverplichting van € 10.000,- te vermeerderen met wettelijke vertragingsrente per een bepaalde datum. Andere vorderingen zijn vanzelfsprekend uitstekend denkbaar. En ‘last but not least’ moet uw spoedeisende belang overtuigend worden beschreven.

Stap 2

Als de dagvaarding geredigeerd is, wordt deze ter akkoordbevinding aan de cliënt voorgelegd.

Stap 3

Na akkoordbevinding wordt de dagvaarding via een daartoe bestemd formulier via een beveiligd e-mail portaal aan de griffie van de rechtbank toegezonden. Vaak koppelt de griffie dezelfde dag, dan wel daags later terug om de datum en het tijdstip door te geven waartegen kan worden gedagvaard. Er dient in principe ten minste een week tussen de datum van dagvaarding en de zittingsdatum op de rechtbank te zitten. De kort geding rechter kan verlof verlenen om deze termijn te bekorten, indien de eisende partij daarvoor voldoende zwaarwegende feiten en omstandigheden heeft aangevoerd. Spoed kan immers ook “brandende spoed” betreffen.

Stap 4

De advocaat voegt de van de griffie verkregen datum en tijdstip toe aan de dagvaarding, en stuurt deze vervolgens per e-mail door naar de deurwaarder met de instructie de dagvaarding met de grootst mogelijke spoed uit te brengen aan de gedaagde partij.

Stap 5

De deurwaarder zal zich veelal diezelfde dag nog vervoegen bij de woonplaats c.q. vestigingsplaats van de gedaagde partij, en daar de dagvaarding uitreiken aan de gedaagde partij. Van dat uitreiken doet de deurwaarder verslag door op de dagvaarding aan te tekenen dat de dagvaarding is uitgebracht. De dagvaarding heet vanaf dat moment ‘dagvaardingsexploit’, waaruit volgt dat de deurwaarder een ambtshandeling heeft verricht. Per die datum is het kort geding gestart.

Stap 6

De deurwaarder stuurt zijn dagvaardingsexploit vervolgens terug naar de advocaat die hem of haar de dagvaardingsinstructie had gegeven, voorzien van zijn nota van kosten. De advocaat dient het exploit van dagvaarding vervolgens zo spoedig mogelijk in bij de griffie van de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens nagaan of de gedaagde partij correct is opgeroepen voor de zitting, waarna de kort geding rechter (de voorzieningenrechter geheten) de procedure gaat voorbereiden.

Stap 7

Voor de zitting kan de gedaagde partij desgewenst nog een tegenvordering (een eis op u) indienen. Dit heet in het jargon ook wel een eis in reconventie, en dient bij akte schriftelijk te worden ingediend door een advocaat, die een Cc van die akte moet doorsturen naar de advocaat van de eisende partij. In het jargon spreken we van ‘de akte houdende eis in reconventie’.

Stap 8

Wat volgt is een zitting, waarbij de eisende en de gedaagde partij dienen te verschijnen. De rechter voert de algemene procedurele regie. En de advocaten ieder afzonderlijk de partij positionele regie.

Stap 9

Na afloop van het debat ter zitting geeft de rechter aan binnen welke termijn het vonnis wordt uitgesproken. In het vonnis staat te lezen of de vordering(en) is (zijn) toegewezen dan wel afgewezen, en de motivering van de rechter. Het vonnis wordt aan de advocaten van partijen toegezonden. In de regel wikkelen partijen af conform het vonnis van de kort geding rechter, en is het geschil juridisch beslecht.

Stap 10

Zou de rechter zich in de beleving van een partij hebben vergist, dan kan binnen vier weken hoger beroep worden aangetekend tegen het vonnis, welke procedure eveneens een relatief korte doorlooptijd kent als het Hof om toepassing van het spoedregime wordt gevraagd.

Kort Geding Advocaat

Bent u op zoek naar een (goede en ervaren) kort geding advocaat? Of twijfelt u over de vraag of een kort geding in uw geval tot een oplossing zou kunnen leiden? Of wilt u voorafgaand ook conservatoir beslag leggen? Neemt u gerust vrijblijvend contact met mij op. Ik sta u graag te woord: info@kortgedingadvocaat.com of ga naar contact. Kort geding advocaat.

Ga naar contact